Záruční podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodu vse4dum.cz, u kterého zákazník uplatnil reklamaci v záruční době.
Při prodeji obdrží zákazník fakturu na toto zboží, záruční list a návod k použití. Svým podpisem dodacího listu zákazník zboží přejímá a zároveň potvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami. Zboží lze převzít osobně od prodávajícího nebo od dopravce, který ho doručí na základě zákazníkovy objednávky.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky
 Jedná se o lhůtu stanovenou platnými právními předpisy. Výrobce může poskytovat na své výrobky záruku delší, než stanoví tyto předpisy. U každého zboží je záruční lhůta uvedena na dodacím nebo záručním listu. Záruční doba začíná plynout ode dne vystavení tohoto dokladu. V případě, že byl výrobek v záruční opravě, se jeho záruční doba prodlužuje o čas, po který byl v opravně. Pokud na základě reklamace dojde k výměně vadného výrobku, dostává zákazník na tento nový výrobek také nový záruční list. V tomto dokumentu je pak uvedeno jak nové, tak původní výrobní číslo a od data jeho vystavení začne plynout nová záruční doba. Při případné další reklamaci se uvedený postup opakuje.

b) Uplatnění záruky
 Jednotliví výrobci zboží prodávaného v internetovém obchodě vse4dum.cz svěřili záruční opravy na základě smluv a licencí autorizovaným servisním střediskům. Zákazník tak má možnost zvolit si autorizované středisko, které mu vyhovuje (např. z důvodu blízké vzdálenosti od jeho místa bydliště), a v něm uplatnit reklamaci. Seznam středisek spolupracujících s daným výrobcem a jejich adresy jsou z pravidla uvedeny jako příloha záručního listu a také v popisu výrobků na stránkách internetového obchodu vse4dum.cz. (Jeden servis má většinou licence na opravy výrobků několika různých značek.) Zákazník také může požádat prodávajícího o informace o servisech, na které se může se svou reklamací obrátit.

c) Zánik záruky
 Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, jestli:
•    výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a měl by o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)
•    byly porušené ochranné pečetě a nálepky nacházející se na výrobku
výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou
•    výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci
•    výrobek byl poškozen působením živlů
•    výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
•    výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

3. Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě vse4dum.cz , včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Toto ustanovení platí, pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak.

4. Práva a povinnosti zákazníka

Než zákazník převezme zboží zakoupené v internetovém obchodě vse4dum.cz , má právo si je ve vlastním zájmu dobře prohlédnout a o případných prohlídkou zjištěných závadách neprodleně informovat prodejce a dopravce, který výrobek přivezl.
Zákazník má právo odmítnout převzít zboží s poškozeným obalem nebo s jinými zjevnými známkami poškození.
Zákazník (odběratel) je povinen neprodleně, nejpozději však do 72 hodin od dodání a převzetí zboží, informovat prodejce (obchodníka, který vyhotovil fakturu) o jakýchkoliv rozdílech mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) a o případných jiných chybách v dodacím listu nebo faktuře. V opačném případě může dojít k tomu, že pozdější reklamace nebude prodejcem uznána.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost dnem 21.10.2019. Provozovatel internetového obchodu vse4dum.cz. si vyhrazuje právo změny tohoto řádu.

Kontaktní formulář
*
*
*

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.